Muzeum PGR 2012

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

logo pgr

Dnia 1 lutego 2012 roku Fundacja KOMES przystąpiła do realizacji projektu „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”. Projekt finansowany jest w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 46 190, 00zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeum PGR w Bolegorzynie. Jest to niewielka wieś, położona w Gminie Ostrowice, która pomimo swojej malowniczej lokalizacji nie znajduje się nawet na mapie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Bolegorzyna poprzez podjęcie działań na rzecz rozwoju Muzeum PGR oraz organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców. W projekcie bierze udział 26 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, znajdujących się w grupie wiekowej 15-64 lata. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków szkoleniowych mają utrudnione szanse na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania, które będą służyć lokalnej społeczności:

- „ Z tradycji w nowoczesność” - szkolenie z zakresu gastronomii, obejmujące 60h (teoria oraz praktyka), zakończone w miesiącu maju

- warsztaty przywracania dawnej świetności eksponatom z elementami promocji, obejmujące 64h zajęć, zakończone w miesiącu czerwcu

- organizację Wiejskiego festynu integracyjnego (22. Lipca 2012 roku), który służyć będzie aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. Organizatorami festynu są Fundacja KOMES oraz Stowarzyszenie Muzeum PGR, natomiast instytucje wspierające to Gmina Ostrowice, Powiat Drawski, Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Szczecinie oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy.

W programie festynu przewidziano m.in. Korowód „Ludzi Dobrej Roboty”, Uroczysty wiec oraz zabawę ludową. Atrakcją dnia będą „I Zawody Sołeckie o Złoty Beret Wójta gminy Ostrowice” pomiędzy drużynami reprezentującymi obszary wiejskie 6 gmin powiatu drawskiego.

Zapraszamy serdecznie do udziału w festynie!

plakat festyn