Statut Fundacji

Domyślna grafika

Statut

Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2010 r., repertorium A numer 322/2010, sporządzonym przez Notariusza Krystynę Bretherton w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy alei. Bohaterów Warszawy nr 34/35.
 2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja KOMES oraz odpowiednikami swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.oraz z 2005r. Nr 167, poz.1398 i Nr 175, poz.1462), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Szczecin.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji jej celów może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 7

 1. Fundacja może tworzyć placówki terenowe - Oddziały Fundacji. Zakres działania Oddziału oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących Oddziałem określa uchwała Zarządu Fundacji.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach.          

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

§ 9

Fundacja używa pieczęci z napisem - Fundacja Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i symboli graficznych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10
Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego - działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, kulturalno-oświatowej, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej- na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych.
 2. Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, w tym: rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, budowania partnerstw, powstawania nowych miejsc pracy.
 3. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci, młodzież, osoby dorosłe ze środowisk patologicznych lub terenów wiejskich i miejskich zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

§ 11

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wpierając (finansowo, rzeczowo, know-how, organizacyjnie) podmioty podejmujące:

 1. działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
 2. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn, mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
 3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, sport, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
 4. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
 5. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych,
 6. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz ekspertów różnych dziedzin.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie Ośrodka Wspierania Sektora Ekonomii Społecznej realizującego: promocję ekonomii społecznej, usługi i doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne, psychologiczno-pedagogiczne i społeczne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć podmioty ekonomii społecznej oraz takim podmiotom; osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania,
 2. prowadzenie działalności szkoleniowej,
 3. organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań, szkoleń, zawodów i turniejów,
 4. przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym w sposób szczególny przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji; opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących,
 5. podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej,
 6. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji,
 8. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić,
 9. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji oraz tworzenie partnerstw z tymi podmiotami dla realizacji celów Fundacji,
 10. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. organizację, dofinansowywanie, wspieranie różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski,
 12. organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą,
 13. organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw,
 14. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami ekonomii społecznej, nie wykluczając międzynarodowych.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd.

§ 14

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków i jest wybierana na czteroletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
  • śmierci,
  • złożenia rezygnacji,
  • sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
  • odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust.4 i 5.
 5. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady albo powodują utratę zaufania do Członka Rad
 6. Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust.4 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania jednogłośnie przez pozostałych jej członków.

§ 15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i pozostałych Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
 5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdania merytorycznego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
 6. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
 7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku
 6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte także w formie głosowania pisemnego (korespondencyjnego)
 7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 17

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.
 2. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 4 letniej kadencji przez Radę Fundacji.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu
 7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 8. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.
 2. Realizacja celów statutowych.
 3. Opracowywanie i uchwalanie rocznych planów rzeczowych i finansowych.
 4. Sporządzanie i przedstawianie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok.
 5. Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Fundacji.
 6. Przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
 7. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
 8. Przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności.
 9. Występowanie z wnioskami do innych organów Fundacji w sprawach przewidzianych w Statucie oraz w innych sprawach kiedy uznaje za wskazane zajęcie przez nie stanowiska.
 10. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych władz Fundacji.
 11. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
 12. Podejmowanie decyzji o tworzeniu i likwidowaniu oddziałów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych w kraju i zagranicą.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu przedmiotowego oraz form organizacyjnych.
 14. Opracowywanie i dokonywanie, za zgodą Rady Fundacji, zmian w statucie Fundacji.
 15. Powoływanie Dyrektora Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 20

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 21

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 2000,00 złotych oraz majątek nabyty w trakcie funkcjonowania Fundacji.
Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000,00 zł tj.50% tego funduszu.

§ 22

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 23

 1. 1.Dochody Fundacji pochodzą z:
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • środków otrzymanych od sponsorów,
  • dotacji i subwencji,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  • odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
  • prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
 2. 2.Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych.

§ 24

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 25

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 26

 1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz jej celów.
 2. Osobom fizycznym i prawnym, jeżeli przekażą na rzecz Fundacji środki finansowe stanowiące istotne wsparcie dla jej działalności, mogą być również przyznawane tytuły honorowe.
 3. Tytuły honorowe mają charakter osobisty.

§ 27

Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany:

 1. na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
 2. na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,
 3. na przekazywanie na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

§ 28

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
 2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji.
 3. Do obowiązków likwidatora należy:
  • zgłoszenie do Rejestru Fundacji wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji,
  • powiadomienie o otwarciu likwidacji organu sprawującego nadzór nad Fundacją oraz właściwych organów finansowych,
  • ogłoszenie za pośrednictwem prasy, zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia,
  • sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Fundacji,
  • sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  • sporządzenie bilansu na dzień ukończenia likwidacji,
  • zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Rejestru.
 4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Rada Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
 5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

Source URL: https://komes.org.pl/strona/o-nas/567-statut-fundacji