Mikrodotacje

Mikrodotacje

Projekt pt. “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023″ współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Czym są mikrodotacje?

To wsparcie finansowe w wysokości do 5 000 zł, udzielane w konkursie ofert, dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy inicjatywne oraz dla młodych NGO, przeznaczone na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Kto może ubiegać się o mikrodotacje?

Grupa nieformalna

Minimum 3 osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

Grupa samopomocowa

Dobrowolny zespół osób, którego działanie ​​​​skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
Jeżeli grupa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach projektu przysługuje jej na zasadach określonych dla grupy nieformalnej, natomiast jeśli działa w formie organizacji pozarządowej, posiadającej osobowość prawną, to jeśli spełnia warunki przewidziane dla młodych NGO, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, wpisana do KRS lub właściwego rejestru niewcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni rok obrotowy nie może
przekraczać 30 tys. zł (ograniczenia dot.przychodów dotyczą także NGO młodszych niż roczne!).

Więcej w aktualnościach oraz na: https://mikrodotacje.komes.org.pl/

 

 

10.04.2024r.

Zapraszamy do składania wniosków do Komisji Oceny Wniosków. Więcej informacji w załączonym Regulaminie i załacznikach.


Source URL: https://komes.org.pl/strona/nasze-dzialania/660-mikrodotacje