Filary zdrowego balansu w życiu

Dodane przez Anna Jakubowska - wt., 17/01/2023 - 16:58

W odpowiedzi na potrzeby naszych uczestników, którzy skorzystali z indywidualnych spotkań doradczych ze specjalistami w trakcie realizacji projektu pt.  "Jesteśmy wyjątkowi – społeczne oblicze dobra wspólnego w województwie zachodniopomorskim 2022!" realizowanego z Fundacją MIERZ WYSOKO w ramach zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, postanowiliśmy pogłębić wiedzę dotyczącą zachowania równowagi życiowej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką dotyczącą ,,Filarów zdrowego balansu w życiu".

Filary zdrowego balansu w życiu

,,Jest faktem niezaprzeczonym — mówi Schopenhauer — że każdy człowiek posiada uczucie odpowiedzialności, uczucie, że on sam jest sprawcą swoich czynów. A uczucie to może posiadać tylko dzięki temu, że jego charakter jest jego własnym dziełem, tzn. że ma siebie samego do zawdzięczenia swojej własnej woli, że tym, czym jest, jest dzięki wolnemu postanowieniu tej woli".(Stögbauer 1908 s.5). Powyższa sentencja idealnie wskazuje na to jak ważne w życiu człowieka jest zachowanie zdrowej równowagi w aspekcie bezwzględnej wolnej woli. W niniejszym rozdziale poświęcę uwagę czterem sferom życia: praca, rodzina, ja, życie społeczne. Równowaga pomiędzy wymienionymi sferami jest podstawą do budowania równowagi życiowej. Już wcześniej wspomniana B. Rzepka uważa, iż ,,skoro mamy cztery sfery to na każdą z nich powinniśmy poświęcić dokładnie po 25% naszego czasu, energii i zaangażowania." Aczkolwiek autorka nie narzuca wykorzystywania skali procentowej, ze względu na różnorodność ludzi i ich potrzeb tylko podkreśla ich wagę. ,,Propozycja zrównoważenia tych czterech sfer nie wzięła się bowiem znikąd. Stoi za tym idea, zgodnie z którą mogą one stanowić dla siebie nawzajem poduszkę bezpieczeństwa"[1]. Reasumując powyższe informację chodzi o to, iż w momencie kiedy jedna z sfer wypadnie z pośród pozostałych obszarów, natychmiast na jej miejsce wkroczą inne, które będą stanowić chwilową twierdzę.  Według Rzepki ,,destrukcja jednego, a w tym bardziej dwóch obszarów życiowych utrudnia wygrzebanie się z bagna na powierzchnię, ale jest to jak najbardziej możliwe, o ile pozostałe sfery mają się dobrze i mogą służyć jako wsparcie, chwilowa ,,proteza" zastępująca to, co nie działa, trampolina emocjonalna pozwalająca wybić się, by stawić czoła kłopotom"[2].

Niezwykle trudnym faktem jest połączenie ze sobą składowych elementów wchodzących w każdą z pojedynczych sfer, gdyż dla każdego człowieka każda z tych sfer będzie oznaczać zupełnie co innego i zapewne będzie miała duży związek z życiem jakie na chwilę obecną prowadzi. ,,Niektóre elementy są oczywiste: jeżeli masz dzieci... przypiszesz do sfery Rodzina. Jeżeli pracujesz na etacie jako księgowa- wszelkie działania z tym związane przypiszesz do sfery Praca. Jednak nie ze wszystkim będzie tak łatwo. Może być przecież tak, że jakiś obszar życia jedna osoba przyporządkuje np. do sfery Praca, a inna do sfery Życie społeczne"[3]. Zdaniem Rzepki na standardowe składowe wchodzące w strukturę określonych sfer wchodzą:

  1.   ,,Praca- praca zawodowa w firmie, która Cię zatrudnia; wyjazdy służbowe, delegacje; relacje z osobami z pracy; dodatkowe zlecenia, które wykonujesz; studia, szkolenia, dokształcanie się; własny biznes; obecność i wystąpienia na konferencjach; pisanie bloga, artykułów, książek; udzielanie się we wspólnocie mieszkaniowej; wolontariat, działalność w stowarzyszeniach i fundacjach.
  2.   Rodzina- Partner (współmałżonek, dzieci; Twoja rodzina biologiczna; Rodzina Twojego partnera (współmałżonka); najbliżsi przyjaciele; zwierzęta domowe.
  3. Ja- Zdrowie fizyczne; kondycja psychiczna; sport; czytanie książek; oglądanie filmów; koncerty; gry komputerowe; dbanie o wygląd zewnętrzny; odpoczynek, krótsze i dłuższe wakacje; sen; uprawianie ogródka; łowienie ryb; układanie puzzli; medytacja, modlitwa, intencjonalne wyciszenie; taniec; porządki; realizowanie swojego hobby;
  4.  Życie społeczne- koledzy i przyjaciele; grupy społeczne, do których należysz; wspólnota mieszkaniowa, sąsiedzi; organizacje; kluby zainteresowań; osoby zgromadzone wokół tematycznego forum internetowego; rodzice kolegów Twoich dzieci; koledzy z pracy; serwisy społecznościowe". (Rzepka 2016 s. 41-42).

Nie należy skupiać się na konkretnym podzieleniu sfer lecz stworzeniu idealnej dla danej osoby harmonii, która ma za zadanie sprawić ogólne zadowolenie z codziennego bytowania i poprawić jakoś życia. ,,Jakość życia jest generalną wartością, która wyraża się nie tylko w jego standardzie materialnym, ale i niematerialnym, w wartościach takich, jak wolność, równość praw bez względu na wiek, płeć, pochodzenie itd., definiowanych w konstytucjach poszczególnych krajów i konkretyzowanych w krajowych aktach prawnych niższego rzędu, a także określanych przez prawo międzynarodowe. Standardy jakości życia, zwłaszcza w wymiarze niematerialnym, kształtowane są też pod wpływem tradycji, kultury, religii czy edukacji. Natomiast w wymiarze materialnym zależą głównie od systemu społeczno-gospodarczego i zamożności kraju"[4].

[1] B. Rzepka, Work- life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Gliwice: Wyd. Helion 2016, s. 32.

[2] Tamże, s. 37.

[3] B. Rzepka, Work- life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Gliwice: Wyd. Helion 2016, s. 39-40.

[4] S. Borkowska, Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, ,,Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica" 2010,t. 240, s. 5.