Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 LUTEGO 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

CO OFERUJEMY:

  • Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego
  • Mikrogranty w kwocie do 5000 zł


DLA KOGO:

  • Młode organizacje pozarządowe
  • Grupy samopomocowe
  • Grupy nieformalne


NA CO:

  • Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego
  • Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych

 

Nabór do konkursu rozpoczął się 21 marca 2017 r.


Obowiązujące dokumenty aplikacyjne dostępne są TUTAJ.

 

POZNAJ SWOJEGO ANIMATORA

 

Planowany harmonogram konkursu 2017:
21 marca 2017 r. - rozpoczęcie przyjmowania wniosków;
26 kwietnia 2017 r. - rozpoczęcie I obrad Komisji Oceny Wniosków (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora do dnia 23 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59:59 – decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail);
15 maja 2017 r. - ogłoszenie I listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania;
01 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w I liście rankingowej;
30 maja 2017 r. - rozpoczęcie II obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 24 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 23:59:59 – decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail)*;
20 czerwca 2017 r. - ogłoszenie II listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania*;
04 lipca 2017 r. - rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w II liście rankingowej*;
10 sierpnia 2017 r. - rozpoczęcie III obrad KOW (do oceny przekazane zostaną wnioski poprawne pod względem formalnym, które napłyną do Operatora od 26 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 23:59:59 – decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail)*;
21 sierpnia 2017 r. - ogłoszenie III listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania*;
01 września 2017 r. - rozpoczęcie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w III liście rankingowej*;
31 października 2017 r. - zakończenie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”.

W konkursie 2017 planowane jest rozdysponowanie środków w wysokości 280.000,00 zł.

ZOBACZ REPORTAŻ DOT. PROJEKTU MIKRODOTACJE (TVP 3 Szczecin, 26.03.2017 r.)

*dotyczy przypadku niewykorzystania pełnej puli środków na projekty poddane ocenie podczas poprzednich posiedzeń KOW (nie przewiduje się limitów wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych naborów i posiedzeń KOW)