- FIO galeria

KONFERENCJE:


Konferencja Cerkwica 12.2013


Konferencja Złocieniec 10.12.2013


Konferencja Police 4.12.2013


Konferencja Szczecin 3.12.2013


Konferencja Nowogard 6.11.2013

 SZKOLENIA:

 

 


Szkolenie "ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ", Nowogard 29.11-15.12.2013

 


Szkolenie "ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ", Szczecin 16.11-8.12.2013

O Fundacji KOMES

PROJEKTY REALIZOWANE:

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES została powołana 20.01.2010 roku. Tworzą ją ludzie z pasją, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju społecznej przedsiębiorczości, budowaniu partnerstw lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom ze środowiska.

Do głównych celów Fundacji należy:

- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa - działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, kulturalno-oświatowej, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej- na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatel

skiego w środowiskach lokalnych

- Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, w tym: rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, budowania partnerstw, powstawania nowych miejsc pracy.

- Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, dzieci, młodzież, osoby dorosłe ze środowisk patologicznych, terenów wiejskich i miejskich zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez budowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami ekonomii społecznej. Fundacja ma swoja siedzibę w Szczecinie, a dzięki dysponowaniu kadrą o profesjonalnym przygotowaniu merytorycznym, wyspecjalizowanej w tematyce ekonomii społecznej, prowadzi działalność na poziomie regionalnym i krajowym.

 

 

 

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE (ZAKOŃCZONE):

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: O Fundacji KOMES

Muzeum PGR 2012

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

 

Dnia 1 lutego 2012 roku Fundacja KOMES przystąpiła do realizacji projektu „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”. Projekt finansowany jest w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to 46 190, 00zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeum PGR w Bolegorzynie. Jest to niewielka wieś, położona w Gminie Ostrowice, która pomimo swojej malowniczej lokalizacji nie znajduje się nawet na mapie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Bolegorzyna poprzez podjęcie działań na rzecz rozwoju Muzeum PGR oraz organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców. W projekcie bierze udział 26 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych, znajdujących się w grupie wiekowej 15-64 lata. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków szkoleniowych mają utrudnione szanse na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie.

 

Czytaj więcej: Muzeum PGR 2012

PROJEKTY

Projekty realizowane w 2018 roku

 
Projekt „Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Fundację Przedsiębiorczość-Edukacja-Nauka w Szczecinie (wcześniej: Fundację Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie) w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.


Projekty realizowane w 2017 roku

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych KOMES w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Priorytet I


Projekty realizowane w 2016 roku

Opiekun grupy nieformalnej realizującej projekt "Festyn Radosnego Dziecka" dofinansowany z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

Projekt "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim" w ramach programu edukacji finansowej z Narodowego Banku Polskiego.


 

Zadanie publiczne "Obywatel TO JA! - cykl przedstawień teatralnych z pogadankami i grami oraz konkurs plastyczny" z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego


 

Projekty realizowane w 2013 roku

Projekt "Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie"

czytaj więcej ---->


 

Projekt "Przedsiębiorczość społeczna województwa zachodniopomorskiego - formą aktywności ekonomicznej i społecznej"

czytaj więcej ---->


Projekty realizowane w 2012 roku

 

Projekt „MUZEUM NA WSI szansą na aktywizację mieszkańców”

czytaj więcej ---->