- seminaria

W ramach projektu odbyły się seminaria pt:


- Historia parafii pw. św. Andrzeja Boboli - 4.09.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: historia parafii św. Andrzeja Boboli, a następnie w ogrodach jezuickich odbyła się prezentacja szkół, wspólnot, organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowane były również wystawy i występy zespołów szkolnych.

 

 


- Ponad 80 lat Kościoła w Szczecinie -  5.10.2013 r.
Seminarium 80 lat Kościoła w Szczecinie stanowiło podsumowanie obchodów 80-lecia rozpoczętego już jesienią 2012 roku, kościoła najpierw protestanckiego a potem katolickiego.
Materiały merytoryczne zostały opublikowane w formie broszurki.


- Tradycje Niepodległościowe - 11.11.2013 r.
W Dolnym Kościele Jezuitów zorganizowano seminarium: tradycje niepodległościowe Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych.

- kluby

W ramach projektu utworzona 2 kluby tematyczne:

 


- Dyskusyjny Klub Filmowy, na działalność którego zostały zakupione filmy oraz została zorganizowana sala przeznaczona na cykliczne spotkania i projekcje filmów. Spotkania miały na celu zrzeszenie seniorów - miłośników sztuki filmowej, jej popularyzację oraz nawiązanie współpracy ze studenckim DKF, aby nawiązać współpracę międzypokoleniową.W klubie realizowane były nie tylko projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych, ale były również uzupełnianie  prelekcjami, debatami filmowymi, dyskusjami.

 


- Biblioteka i czytelnia, w ramach którego zostały uzupełnione zbiory biblioteczne dostosowane do potrzeb środowiska, udoskonalając tym samym swoją ofertę książkową zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych.
Działalność klubu ukierunkowana była na upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz podtrzymywanie, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych. Zakupiono 62 książki oraz poszerzono zasoby czytelni poprzez prenumeratę czasopism (3 tygodniki + 3 miesięczniki).

 

W ramach klubu organizowano wspólne czytanie książek w grupie seniorów, co budowało i umacniało więzi. Pozwoliło rozwijać świadomość czytelniczą słuchacza, oraz rozbudzić jego zamiłowania czytelnicze.  Im więcej osób uczestniczyło we wspólnym czytaniu, tym większe było pole do dyskusji, rozmów, poruszania przeróżnych tematów. Osobom starszym, którym przecież tak często właśnie rozmów brakuje, te działanie pozwoliło  się otworzyć, poznać nawzajem i zintegrować w grupie.

- jasełka i wigilia

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprosiły swoich bliskich, dziadków i babcie oraz członków Międzypokoleniowego Klubu Wsparcia na przygotowane specjalnie na tę okazję Jasełka. Przedstawienie zostało zaprezentowane na terenie Parafii. Dzieci zaśpiewały też kolędy i pastorałki. Licznie zgromadzeni gości mieli okazję do wspólnego kolędowania. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.

 

- porady

W ramach prac Zespołu Porad Obywatelskich zrealizowano:
* Poradnictwo Rodzinne
* Poradnictwo Psychologiczne
* Poradnictwo Prawne
* Poradnictwo Finansowe

- warsztaty

Osoby zainteresowany miały okazję skorzystać z bezpłatnych warsztatów:


- Warsztaty opieki nad seniorem
Warsztaty były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na tematy związane z opieką i pielęgnacją, odpowiednią dietą, typowymi chorobami wieku podeszłego, zagadnieniami psychologicznymi, rehabilitacją, itp.  Zajęcia skierowane były do szerokiego grona zainteresowanych, a w szczególności rodzin i opiekunów osób starszych. Dzięki przedstawionym treściom uczestnicy kursu  mogli pogłębić swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Tematyka warsztatów:
- Obowiązki związane z opieką nad seniorem
- Problemy w opiece nad seniorami
- Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starości
- Problemy seniorów związane z wiekiem
- Choroby wieku podeszłego
- Utrzymywanie czystości skóry i łóżka
- Zaspokajanie potrzeby odżywiania
- Wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych
- Rozpoznawanie potrzeb seniorów w zakresie wykorzystania czasu wolnego
- Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej
- Organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego
Warsztaty zostały przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby - specjalistów od tematyki opieki nad osobami starszymi.


- Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji stresu i zagrożenia oraz działania zespołowego przy prowadzeniu i organizowaniu akcji ratunkowej. Zajęcia prowadzone były w grupach, metodami aktywnymi z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu ratunkowego oraz rekwizytów (np. sztuczne rany, kaski ochronne, kamizelki, szelki odblaskowe). Kurs prowadzony  był przez specjalistę – ratownika medycznego.
Program szkolenia obejmował m.in. wiadomości z zakresu :
- zasad postępowania w związku z wypadkiem,
- używania środków do udzielania pierwszej pomocy,
- prowadzenia akcji ratowniczej,
- pracy zespołowej w sytuacjach zagrożenia,
- psychologicznych uwarunkowań zachowania w sytuacjach zagrożenia.


- Warsztaty rękodzieła
Celem warsztatów była m.in. popularyzacja twórczości artystycznej z dziedziny rękodzielnictwa, rozwijanie wyobraźni twórczej, zainteresowań, aktywności życiowej, umożliwienie zaprezentowania swoich prac szerszemu gronu odbiorców i dowartościowania twórców – seniorów. Uczestnicy kursu mieli okazję poprzez warsztaty do zacieśnienie więzi międzypokoleniowej. Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanej specjalistki od rękodzieła artystycznego. Uczestnicy zajęć przygotowali ozdoby choinkowe, dekoracje do ozdobienia sal, zapoznali się z różnymi technikami rękodzielnictwa.


- Warsztaty z wolontariatu
Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z podstawami  wolontariatu. Czym on jest, kim jest wolontariusz, gdzie może działać oraz jakie wynikają z tego prawa i obowiązki. Innym naszym działaniem było promowanie idei wolontariatu
Warsztaty  pozwoliły odkryć potencjał wolontariatu jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Pokazały inspirującą i motywującą siłę, ale i ryzyko angażowania w działalność społeczną osobistych pasji i emocji. Rozwijały twórcze i niesztampowe myślenie o wolontariacie oraz podsuwały metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.
Warsztaty zostały przeprowadzone pod okiem wykwalifikowanych trenerów ds. wolontariatu.