Przedstawicielka Fundacji KOMES kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Anna Łukomska-Dziedzic będąca członkiem zespołu Fundacji KOMES oraz OWES Szczecin kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia Fundacji KOMES. Ania była członkiem Rady w poprzednich 2 kadencjach i reprezentowała interesy poszczególnych organizacji i środowiska NGO jako całości.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o głosowanie na Anię poprzez wypełnienie karty do głosowania do Rady na III kadencję DO POBRANIA

Głosować mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby karty prosimy wysłać na adres:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Cukrowa 8, pok. 220
71-004 Szczecin
do dnia 20.07.2016 r.

więcej o wyborach:
http://www.wws.wzp.pl/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-0/wybory-do-zrdpp/uwaga-rozpoczynamy-nabor-kandydatow-organizacji-pozarzadowych-do-zrdpp-na-lata-2016-2019


Portfolio Anny Łukomskiej-Dziedzic utworzone przez Fundację KOMES:

Anna Łukomska-Dziedzic jest osobą funkcjonującą w środowisku organizacji pozarządowych od wielu lat. Już w 2004 r. otrzymała wyróżnienie za działania w i na rzecz NGO i społeczności objętych działaniem NGO's w konkursie „Lider organizacji pozarządowej" w Szczecinie. Od IX.2008 r. swoje doświadczenia praktyczne, wykorzystuje również naukowo na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przygotowała i obroniła (IV.2014) rozprawę doktorską z zakresu pozyskiwania środków finansowych przez podmioty sektora ekonomii społecznej (gdzie przeważają organizacje pozarządowe) województwa zachodniopomorskiego. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz przedsiębiorczości m.in. w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Była członkiem - sekretarzem I kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest członkiem obecnej - II kadencji Rady.

Wśród wielu informacji nt. doświadczenia kandydatki, należy wymienić, iż jest założycielem i/lub sympatykiem kilku zachodniopomorskich NGO, jest także Regionalnym Specjalistą Partnerstwa Lokalnego, a także osobą oceniającą projekty dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w części dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), otwartych konkursów ofert w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędzie Miasta Szczecin.

Szkoli, doradza, animuje lokalne społeczności, tworzy partnerstwa, działa na rzecz społeczności całego województwa, posiada także doświadczenie w pracach Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych w Mieście Szczecin.

Ania Łukomska - Dziedzic jest odpowiednią kandydatką na członka III kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiada doświadczenie w obszarze działalności w ramach którego kandyduje do Rady (obszar 3: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: - działalności w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami). Posiada także doświadczenie w zakresie systemu pracy Rady, co jest równie istotne. W ramach dotychczasowej pracy Rady była / jest: członkiem Zespołu ds. opracowania projektu uchwały dotyczącej konsultacji z mieszkańcami województwa (uchwała przyjęta przez Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego); członkiem Zespołu ds. Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zespołu ds. Wolontariatu, którego celem będzie opracowanie projektu Programu wsparcia i rozwoju wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.

NBP-Przedsiębiorczość społeczna

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pod nazwą: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim" w ramach programu edukacji finansowej.

Okres realizacji projektu: 21.04-19.08.2016

W ramach projektu przewidzieliśmy 4 działania: szkolenia, doradztwo, konferencje i publikację.

SZKOLENIA i DORADZTWO
Planujemy m.in. zrealizowanie 6 grup szkoleniowych pt.: "Tworzenie PES", "Menadżer PS" dla łącznie 100 osób po 12 godzin dla każdej:
a) szkolenia zat.: "Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej" - 3 szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę m.in. z zakresu:
-3 sektor w ES,
-Stowarzyszenia- Fundacje - Spółdzielnie Socjalne - różnice i podobieństwa,
-odpłatna działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza,
-procedura rejestracji PES,
-funkcjonowanie PES w tym źródła finansowania działań podmiotów, marketing czyli jak "sprzedać" swoje usługi.

I grupa: 8-9.06.2016 - Szczecin

II grupa: 14-15.06.2016 - Gryfice

III grupa: 1-2.07.2016 - Nowogard

b) szkolenia zat.: „Menadżer przedsiębiorczości społecznej” - 3 szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę m.in. z zakresu:
-zadania menadżera,
-plan rozwoju / plan finansowy organizacji,
-modele biznesowe (np. model bingo),
-zarządzanie w PS,
-proces budowania wizerunku, w tym social media w budowaniu przewagi konkurencyjnej,
-elementy public relations,
-źródła pozyskiwania środków na realizację działań rozwojowych, reintegracji zawodowej i społecznej.

I grupa: 5-6.07.2016 - Gryfice

II grupa: 9-10.07.2016 - Szczecin

III grupa: 8-9.07.2016- Nowogard

 

Uczestnicy szkoleń objęci są także doradztwem.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE / DORADZTWO

KONFERENCJE i PUBLIKACJA
Planujemy realizację 2 konferencji - jedną w Nowogardzie, drugą w Szczecinie / Policach.
Tematyka konferencji obejmować będzie najważniejsze i bieżące zagadnienia przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, będą to wybrane m.in. poniższe tematy:
* federacje, sieci, klastry, konsorcja,
* finansowanie działań PES/PS,
* prezentacja modelowych  i/lub innowacyjnych przedsięwzięć PES/PS,
* nowe trendy i szanse rozwoju dla przedsiębiorstw społecznych w województwie zachodniopomorskim,
* planowane i najnowsze zmiany w prawie istotne dla PES/PS,
* partnerstwo lokalne - szansą na rozwój PES/PS,
* społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

Planujemy iż konferencje odbędą się: VI-VIII.2016r.

Publikacja poświęcona zagadnieniom dot. przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, obejmować będzie materiały/referaty, które zostaną wytworzone w projekcie.

 

UCZESTNICY
Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców woj. zachodniopomorskiego (szczególnie z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, polickiego M. Szczecin), tj.:
1. przedstawicieli zachodniopomorskich podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS),
2. uczniów i studentów
3. pracowników naukowych i administracyjnych szkół i uczelni
4. przedstawicieli lokalnego biznesu i samorządu
5. społeczność lokalną.

Realizacja projektu skutkować będzie m.in.: wzbudzeniem zainteresowania działaniami przedsiębiorczymi wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego; nabyciem umiejętności przedsiębiorczych oraz zwiększeniem poziomu wiedzy z zakresu ES/PS i rozwój kompetencji w zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych wśród uczestników szkoleń, konferencji oraz uczestników doradztwa.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub na nr tel. 517-357-677.

- sport i rekreacja

W ramach projektu organizowano różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne, w tym m.in.:


- Nordic Walking
Zajęcia miały na celu upowszechnianie kultury fizycznej i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Odbywały się one pod okiem wykwalifikowanego instruktora nordic walkingu, który przeszkolił grupy seniorów. Zakupione zostały kijki do nordic walkingu, a instruktor przed każdymi zajęciami przeprowadzał instruktaż jak poprawnie wykorzystać kijki podczas spaceru. W parze ze sportowym i zdrowotnym aspektem Nordic Walkingu zajęcia miały wpływ również na aspekt towarzyski. Długie, nie obciążające stawów spacery, to była doskonała okazja do długich rozmów czy integrowania się.

 


- Ekologiczne marsze przełajowe i jesienne marsze seniorów wokół jeziora Głębokiego
Piesze wycieczki są jedną z najbardziej dostępnych i przyjaznych form aktywności dla seniorów. Marsze miały pokazać uczestnikom jak korzystny wpływ na organizm człowieka ma ruch na świeżym powietrzu, i że jest to najtańsza, najprostsza i zarazem najbardziej efektywna recepta na zdrowe, długie i efektywne życie. Marsze miały charakter spotkań całych rodzin, dziadków z wnukami, wspólnie spędzony czas integrował uczestników. Uczestnicy marszów zdobyli wiedzę na temat wpływu regularnych spacerów, które  poprawiają nie tylko wydolność fizyczną, ale także istotnie wpływają na pracę mózgu i systemu nerwowego. Każdy marsz zakończony był ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz grami i zabawami rekreacyjnymi na świeżym powietrzu.


- Aerobik na basenie
Zajęcia pokazały, że gimnastyka w wodzie to doskonały sport dla osób starszych. Zajęcia w wodzie ćwiczą mięśnie, nie obciążając stawów. Gimnastyka jest łagodna dla kręgosłupa. Regularny udział w tych zajęciach pozwolił uczestnikom na poprawę kondycji, dobre samopoczucie, pozwalał odzyskać wigor i energię. Zajęcia były doskonałym rozwiązaniem dla osób z nadwagą i otyłością, a także chorobami kości i artretyzmem. Zajęcia miały też zbawienny wpływ na psychikę seniorów - oddalały stres, relaksowały. Regularne ćwiczenia przyniosły zauważalne efekty. Zajęcia odbywały się na basenie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora pływania i nauczyciela wychowania fizycznego.


- Zmagania z szachami
Zajęcia przeznaczone były dla wszystkich grup wiekowych, odbywały się raz w tygodniu pod kierunkiem instruktora nauki gry w szachy. Spotkania dostosowane były do poziomu osób początkujących jak i takich, które chciały doskonalić posiadane już umiejętności gry. Szczególnie skierowane były one do grupy seniorów, gdzie podkreślano korzystne oddziaływanie gier logicznych na ludzką pamięć i wyobraźnię. Sportowa rywalizacja wzbudzała wiele pozytywnych emocji, a osiągane sukcesy przyniosły uczestnikom dużo satysfakcji. Podsumowaniem zmagań szachowych były rozgrywki szachowe : młodzież kontra seniorzy. Zorganizowano Andrzejkowy i Mikołajkowy Turniej Szachowy. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody: statuetki i puchary oraz dyplomy.


- Rozgrywki ping-pongowe
Do zajęć przystosowano specjalnie przygotowaną salę, gdzie znajdowały się na stałe stoły do ping-ponga. Sala była do dyspozycji wszystkich chętnych osób, które chciały w ten aktywny sposób spędzić czas wolny. Spotykały tu się różne grypy wiekowe, rozgrywano turnieje i spotkania międzypokoleniowe jak i rodzinne. Zorganizowano Andrzejkowy i Mikołajkowy Turniej Szachowy. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody: statuetki i puchary oraz dyplomy.

 


- Zajęcia z unihokeja
Zajęcia miały charakter rekreacyjny, skierowane były do rodzin. Dostosowane były do poziomu uczestników, mogły w nich uczestniczyć wszyscy, także osoby o mniejszej sprawności fizycznej, a nawet niepełnosprawni. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego. Zajęcia wyzwalały wśród uczestników wiele emocji i dały grającym dużo przyjemności. Międzypokoleniowe wspólne zajęcia pozwalały na wykształtowanie wśród ćwiczących poczucia odpowiedzialności, rozwijały umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp. Zwieńczeniem zmagań z unihokejem były zorganizowane zawody w unihokeja (zespoły mieszane- młodzież/seniorzy). Uczestnicy zawodów otrzymali nagrody: statuetki, puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

MKW-2014

Działania realizowane w ramach projektu "Międzypokoleniowy Klub Wsparcia w Szczecinie" kontynuowane są w dalszym ciągu, mimo że okres realizacji projektu zakończył się z końcem 2013 roku.

Obecnie kontynuujemy działalność Międzypokoleniowego Klubu Wsparcia ze środków własnych Fundacji KOMES zapraszając m.in. na:

- spotkania z lekarzami specjalistami

- spotkania z psychologiem

- spotkania z prawnikiem

- zajęcia sportowe: unihokej, szachy, warcaby

- spotkania z filmem

- spotkania w klubie czytelniczym.

 

Harmonogram MKW:

- w każdą trzecią środę miesiąca na spotkania z zaproszonymi gośćmi (lekarze, psycholodzy, prawnicy, artyści, władze samorządowe)
- we wtorki na zajęcia z szachami, warcabami, tenisem i unihokejem
- w każdą środę do biblioteki wzbogaconej o nowe pozycje o te dofinansowane w ramach realizowanego w 2013 roku  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

Zaproszenia do działań MKW

 

ARCHIWUM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURALNIE ZDROWYM BYĆ!

W dniu 10 grudnia 2014 roku o godz. 19.00 odbędą się warsztaty na temat zdrowego trybu życia i naturalnych metod leczenia. Serdecznie zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach MKW w dniu 13 października 2014 roku o godz 19.00 w sali Ojca Wasilewskiego odbędzie się spotkanie z radcą prawnym. Tematyką spotkania będzie m.in. prawo spadkowe. Zapraszamy młodzież, rodziców oraz naszych kochanych seniorów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 września 2014 roku Międzypokoleniowy Klub Wsparcia wraz z Fundacją KOMES uczestniczył w inauguracji roku duszpasterskiego i katechetycznego w ogrodach Ojców Jezuitów. Zaprezentowaliśmy swój bogaty dorobek i plany działania na najbliższy okres obejmujące m.in.:

  • spotkania z prawnikiem, lekarzem, działaczem samorządowym, psychologiem
  • aktywizacja czytelnictwa i unihokeja
  • turniej w szachy, warcaby
  • dalsza kontynuacja klubu filmowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2014 zapraszamy w ramach MKW na spotkanie o godz.19.00 po mszy wieczornej z pracownikiem banku -tematem będzie bezpieczeństwo kredytowe,interpretowanie ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W styczniu 2014 roku odbyło się spotkanie z diabetykiem, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród seniorów,podobnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie marcowe z psychologiem

- spotkania tematyczne

W Międzypokoleniowym Klubie Wsparcia odbyło się wiele spotkań tematycznych mających na celu zarówno integrację społeczna jak i miały również wymiar edukacyjny.


- Spotkania z aktorami i śpiewakami
Spotkanie z muzykiem - Zdzisławem Banasiakiem, który zaprosił członków MKW na koncert muzyczny. Seniorzy mieli okazję wysłuchać piosenek z repertuaru zespołu Czerwonych Gitar. Wieczór zakończył się czytaniem wierszy ks. Twardowskiego. Ponadto odbyło się również spotkanie z Zygmuntem Romanowskim (śpiewakiem - artystą niepełnosprawnym), które stanowiło niesamowite/cudowne przeżycie dla osób uczestniczących w koncercie. Takie piosenki jak: wołanie, miłość, szukanie, dwoistość budziły podziw dla Wykonawcy. Do MKW zaproszono również zespól Duval. Od kilku lat zespół koncertuje średnio w 50 parafiach w ciągu roku. Liderem grupy jest Pan Bogusław Olszonowicz – współzałożyciel zespołu, dziennikarz Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Spotkanie z liderem grupy oraz koncert odbył się w salce o. Wasilewskiego, gdzie cyklicznie spotykali się członkowie MKW. Po zakończonym koncercie odbyła się Msza św. do której oprawę muzyczną wykonał zespół.


- Wieczory poezji śpiewanej i poezji z szuflad seniorów
Spotkania służyły prezentacji dokonań seniorów, którzy mogli zaprezentować swoją twórczość. Na wieczorach z poezją można było usłyszeć wiersze, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, jak również te, przygotowane specjalnie na te spotkania. Zorganizowano również spotkanie z poetą Edwardem Stackiewiczem.


- Spotkanie z przedstawicielem Policji pt. „Bezpieczeństwo Seniora”.
Podczas prelekcji osoby starsze usłyszały między innymi jak ustrzec się przed oszustami oraz jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Podczas spotkania funkcjonariusz opowiadał uczestnikom o zagrożeniach, na które są szczególnie narażone osoby starsze. Policjant przedstawił sposób działania sprawców przestępstw oraz wyjaśnił na czym polega oszustwo na tzw. „wnuczka”. W czasie spotkania z seniorami funkcjonariusz apelował o wzmożoną czujność oraz radził, jak postępować, aby nie stać się ofiarą oszusta. Policjant przestrzegał przed zaufaniem, jakim starsi ludzie obdarzają dzwoniących lub pukających do drzwi nieznajomych. Zwrócił również uwagę na konieczność sprawdzenia wiarygodności takich osób oraz właściwe zabezpieczenie swoich mieszkań.


- Spotkania z wolontariuszami
Do MKW zostali zaproszeni wolontariusze, m.in. wolontariuszka pracującą w Ugandzie. Na spotkaniu opowiadała o życiu i tradycjach Ugandy. Odbywło się również spotkanie z wolontariuszami z Kirgizji, którzy opowiadali bardzo ciekawie o mieszkańcach i życiu w byłej już republice radzieckiej.


- Spotkania z fizjoterapeutką
Wykład miał na celu zwiększenie świadomości seniorów odnośnie stosowania fizjoterapii przy schorzeniach najczęściej występujących u osób w wieku ponad 60 lat. Zaproszony na spotkania praktyk wyjaśnił jaka jest różnica miedzy fizjoterapią, fizykoterapią, kinezyterapią i rehabilitacją. Omówił również najnowsze trendy i metody fizjoterapii i kinezyterapii, jaka aktywność jest wskazana przy chorobie Parkinsona a jaka nie, jak pomóc sobie przy osteoporozie. Najważniejsze jednak podczas tego spotkania było praktyczne wyjaśnienie zasad codziennej gimnastyki. Specjalista podkreślił znaczenie  ruchu, który jest przecież sprzymierzeńcem seniorów. Na koniec spotkania uczestnicy wykładu zadawali pytania, dyskutowali jak również otrzymali porady indywidualne.


- Spotkania z lekarzem rodzinnym
Na spotkaniu specjalista szczegółowo opowiedział o schorzeniach, które najbardziej dotyczą seniorów czyli o niewydolności i zawale serca, chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym czy niewydolności krążenia. Większość słuchaczy poruszane tematy dobrze znała z własnego doświadczenia. Lekarz omówił również jakie można podjąć profilaktyczne działania, aby nie dopuścić do rozwoju danego schorzenia w naszym organizmie. Ponadto dał wiele wskazówek, jakich zasad powinno się przestrzegać, kiedy już cierpimy na którąś z wymienionych chorób. Seniorzy wysłuchali wykładu z zaciekawieniem a na koniec każdy miał możliwość zadania pytań.


- Spotkania z psychologiem
Spotkanie  w ramach projektu miało pokazać, że „jesień życia” może być okresem, w którym organizuje się i realizuje nowe zadania, obiera nowe cele i podejmuje nowe zainteresowania. Wykład miał na celu zainspirować seniorów do działania, cieszenia się życiem, poznawania nowych ludzi i nowych pasji.  Życzliwa i bezpieczna atmosfera pozwoliły seniorom dzielić się na spotkaniu w sposób bardzo otwarty swoimi doświadczeniami osobistymi. Tematyka spotkania dotyczyła aktywności umysłowej w starszym wieku. Pani psycholog namawiała seniorów do aktywności nie tylko umysłowej, ale też fizycznej i społecznej. Spotkanie zakończyło się wspólna dyskusją, debatą a także rozmowami indywidualnymi.


- Spotkania z dietetykiem i diabetykiem
Dla seniorów przygotowano bardzo ciekawą prezentację na temat racjonalnego trybu życia i odżywiania. W trakcie spotkania uczestnicy spotkania mogli przypomnieć sobie podstawową wiedzę na temat ich organizmu i tego co jest im najbardziej potrzebne, aby utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną oraz usłyszeli o wielu ciekawostkach i nowinkach z zakresu dietetyki oraz medycyny. Padały pytania, na które specjalista wyczerpująco odpowiadał i rozwiewał wszystkie wątpliwości seniorów. Rozpisano dietę, najlepszą dla ludzi w podeszłym wieku. Omawiano również tematy związane z diagnostyką i profilaktyką w cukrzycy. Wykład zakończył się badanie stężenia glukozy, poziomu cholesterolu i trójglicerydów.