Przedstawicielka Fundacji KOMES kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Anna Łukomska-Dziedzic będąca członkiem zespołu Fundacji KOMES oraz OWES Szczecin kandyduje do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia Fundacji KOMES. Ania była członkiem Rady w poprzednich 2 kadencjach i reprezentowała interesy poszczególnych organizacji i środowiska NGO jako całości.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o głosowanie na Anię poprzez wypełnienie karty do głosowania do Rady na III kadencję DO POBRANIA

Głosować mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby karty prosimy wysłać na adres:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Cukrowa 8, pok. 220
71-004 Szczecin
do dnia 20.07.2016 r.

więcej o wyborach:
http://www.wws.wzp.pl/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-0/wybory-do-zrdpp/uwaga-rozpoczynamy-nabor-kandydatow-organizacji-pozarzadowych-do-zrdpp-na-lata-2016-2019


Portfolio Anny Łukomskiej-Dziedzic utworzone przez Fundację KOMES:

Anna Łukomska-Dziedzic jest osobą funkcjonującą w środowisku organizacji pozarządowych od wielu lat. Już w 2004 r. otrzymała wyróżnienie za działania w i na rzecz NGO i społeczności objętych działaniem NGO's w konkursie „Lider organizacji pozarządowej" w Szczecinie. Od IX.2008 r. swoje doświadczenia praktyczne, wykorzystuje również naukowo na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przygotowała i obroniła (IV.2014) rozprawę doktorską z zakresu pozyskiwania środków finansowych przez podmioty sektora ekonomii społecznej (gdzie przeważają organizacje pozarządowe) województwa zachodniopomorskiego. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz przedsiębiorczości m.in. w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Była członkiem - sekretarzem I kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest członkiem obecnej - II kadencji Rady.

Wśród wielu informacji nt. doświadczenia kandydatki, należy wymienić, iż jest założycielem i/lub sympatykiem kilku zachodniopomorskich NGO, jest także Regionalnym Specjalistą Partnerstwa Lokalnego, a także osobą oceniającą projekty dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w części dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), otwartych konkursów ofert w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędzie Miasta Szczecin.

Szkoli, doradza, animuje lokalne społeczności, tworzy partnerstwa, działa na rzecz społeczności całego województwa, posiada także doświadczenie w pracach Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych w Mieście Szczecin.

Ania Łukomska - Dziedzic jest odpowiednią kandydatką na członka III kadencji Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiada doświadczenie w obszarze działalności w ramach którego kandyduje do Rady (obszar 3: obejmuje organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: - działalności w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami). Posiada także doświadczenie w zakresie systemu pracy Rady, co jest równie istotne. W ramach dotychczasowej pracy Rady była / jest: członkiem Zespołu ds. opracowania projektu uchwały dotyczącej konsultacji z mieszkańcami województwa (uchwała przyjęta przez Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego); członkiem Zespołu ds. Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zespołu ds. Wolontariatu, którego celem będzie opracowanie projektu Programu wsparcia i rozwoju wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.