O Fundacji KOMES

PROJEKTY REALIZOWANE:

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES została powołana 20.01.2010 roku. Tworzą ją ludzie z pasją, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju społecznej przedsiębiorczości, budowaniu partnerstw lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom ze środowiska.

Do głównych celów Fundacji należy:

- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa - działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, kulturalno-oświatowej, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej- na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatel

skiego w środowiskach lokalnych

- Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, w tym: rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, budowania partnerstw, powstawania nowych miejsc pracy.

- Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, dzieci, młodzież, osoby dorosłe ze środowisk patologicznych, terenów wiejskich i miejskich zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez budowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami ekonomii społecznej. Fundacja ma swoja siedzibę w Szczecinie, a dzięki dysponowaniu kadrą o profesjonalnym przygotowaniu merytorycznym, wyspecjalizowanej w tematyce ekonomii społecznej, prowadzi działalność na poziomie regionalnym i krajowym.

 

 

 

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE (ZAKOŃCZONE):

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja KOMES od początku swojego istnienia aktywnie włącza się w akcje charytatywne, poprzez swoją wiedzę i doświadczenie jest partnerem w licznych projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W planach Rady Fundacji jest dalsze aplikowanie o środki zewnętrzne, a także realizacja projektów ponadnarodowych.

 

Zarząd Fundacji:

– dr Anna Łukomska-Dziedzic – Prezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

– Eugienia Bragin – Przewodnicząca Rady Fundacji

– Ryszard Podladowski – Członek Rady Fundacji